Rapportering

Ved hver periodeavslutning vil vi utarbeide enkle og oversiktlige rapporter fra oss med oversikt over de viktigste forholdene til din virksomhet. Vi kan også lage skreddersydde rapporter på forespørsel, som gir deg akkurat den informasjonen du er ute etter.

Nøkkeltall

Hvilke nøkkeltall som er viktigst og mest interessante for bedriften kan være litt forskjellig i forhold til virksomhetens organisering, størrelse og bransje.

Mange små og mellomstore bedrifter fokuserer på inntekter, i form av lønnsomhet, inntjening og omsetning. Man kan rapportere lønnsomhet på produktnivå, prosjekt, oppdrag eller tjeneste. I tillegg ser man gjerne på kostnader, utgifter og investeringer knyttet til inntektssiden.

Inntekter – salgsinntekter og andre driftsinntekter
Varekostnader
Lønnskostnader – faste og variable
Avskrivninger og Nedskrivninger
Balansen

Nøkkelbegreper

Likviditetsgrad

Dette er et mål på hvor mye kortsiktige midler foretaket har i forhold til forpliktelsene selskapet har på samme tidshorisont. Kortsiktig gjeld er forpliktelser som forfaller innen ett år, mens omløpsmidler er midler i foretaket som kan likvideres innen ett år.

Lønnsomhet

Totalkapitalrentabiliteten i et foretak er et mål på avkastningen på selve eiendelene.
Et viktig nøkkeltall ved lønnsomhetsberegning. Et rimelig nivå er 10 – 15%, men bør ligge over det selskapet betaler for sine lån.

Soliditet

Hvis sum egenkapital < 100 000,- anses soliditeten uansett for å være svak. Egenkapitalandelen viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med egenkapitalen

Resultat av driften

Dette er et mål på foretakets evne til å hente margin på driftsinntektene.

Egenkapitalens rentabilitet før skatt

Viser egenkapitalens evne til avkastning inkludert eventuelt utbytte og før ekstraordinære poster og skatt. Dersom ordinært resultat er høyt og/eller egenkapitalen er lav vil dette gi høy avkastning til eierne relativt sett.

Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser til hvor mye gjeld foretaket har i forhold til egenkapitalen.

Analyse > handling

Gjennom å analysere ditt selskap likviditetsgrad, lønnsomhet, soliditet, resultat av driften, egenkapital, rentabilitet før skatt og gjeldsgrad, kan vi kartlegge nødvendige tiltak for å sikre en sunn finansiering av selskapet.

Hvorfor velge Lørenskog Regnskap?

Lørenskog Regnskap er et autorisert regnskapsførerselskap og totalleverandør av regnskapstjenester. Vi kan love deg god oppfølging og kontroll på økonomien.

Fornøyde kunder

Vi har et sterkt fokus på kundetilfredshet og samarbeid med god kommunikasjon.

Fast kontaktperson

Din faste kontaktperson kjenner deg best og jobber hardt for at du skal lykkes.

Kunnskap & erfaring

Vi har tilsammen over 70års erfaring og holder oss kontinuerlig oppdaterte.

Et hyggelig samarbeid

Hyggelige medarbeidere med godt humør, og hyggelige priser for ditt budsjett.