by Lørenskog Regnskap on January 26th, 2018

​Skatteetaten har i disse dager sendt ut forskuddskatteseddel og betalingskort for forskuddsskatt til aksjeselskaper. Dette gjelder aksjeselskapets skatt av overskudd i 2017 (23%). Det vil si at selskapet skal betale 23% av det skattepliktige overskuddet. Det er som oftest samme beløp som den faktiske selskapsskatten i 2016, som nå blir krevd inn som forskudd på skatt 2017.

Forskuddsskatt skal betales i to terminer, 15. februar og 15. april. Skatteoppgjør for selskapet foreligger som oftest i oktober, og det blir da avregnet faktisk skatt mot hva som er forhåndsbetalt. Resterende blir en restskatt eller skatt til gode for selskapet.

Hvis du mener grunnlaget for beregning av forskuddsskatt er feil, så er det mulig å søke om endring av dette. Det kan f.eks. være hvis resultatet i 2017 blir veldig annerledes enn 2016, som er det grunnlaget Skatteetaten bruker. Ta kontakt med oss hvis du ønsker bistand til endring av forskuddsskatt!

by Lørenskog Regnskap on September 9th, 2016

Finansavisen kan i vedlegget "Regnskap & Økonomistyring" i dag melde at Visma selger alle sine regnskapsbyråer.

Visma-sjef Øystein Moan uttaler at: "Det er ikke til å legge skjul på at det er en viss interessekonflikt mellom det at vi er Norges største regnskapsfører samtidig som vi har en rekke regnskapskontorer som kunder på programvaresiden".

Dette er vi fullstendig enig i, og Lørenskog Regnskap ba for over ett år siden om en uttalelse fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge angående Vismas stadige oppkjøp av leverandører av regnskapssystemer og regnskapsrelaterte system. En ikke helt heldig situasjon når de samtidig leverer regnskapstjenester.

Vi er fornøyde med at Visma har tatt denne beslutningen, men fortsatt er det en smule bekymringsfullt at vi nærmer oss en monopol-situasjon på programvare-siden.

Vi venter i spenning på fortsettelsen!

by Lørenskog Regnskap on March 16th, 2016

Ny forskrift om kassasystemer er nå fastsatt.
 
Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2017. Det vil si at dersom du ha kontantsalg, må kassasystemet fra denne dato blant annet tilfredsstille følgende krav:
 - Skal foreligge beskrivelse av kassasystemets funksjoner
 - Skal framgå av beskrivelsen hvordan kassasystemet kan kontrolleres
 - All bruk skal lagres fortløpende i en elektronisk journalSkal kunne produsere x- og z-rapporter (forskriften sier også beskrivelse av hva rapportene skal inneholde).

Har du kontantsalg uten kassasystem som tilfredsstiller kravene, må du oppgradere eller kjøpe nytt kassasystem med produkterklæring. Leverandører av kassasystemer må ha en produkterklæring på at kassasystemene de selger fyller kravene i regelverket.
 
For mer info, les hele forskriften her: Forskrift om krav til kassasystem eller ta kontakt med oss på Lørenskog Regnskap AS.
 

by Lørenskog Regnskap on February 19th, 2016

Fra 07.10.2015 trådte et nytt regelverk i kraft vedr. lån fra selskap til aksjonær. Fra denne dato skal alle lån til aksjonær fra selskapet ansees som utbytte og beskattes dertil. For mange selskaper som har kun én eier, er det ofte mellomregningsforhold mellom eier og selskap, og med de nye reglene er dette litt mer besværlig.

Nå har det imidlertid blitt fastsatt en forskrift som sier at eier kan ha et lån på inntil kr. 100.000 dersom det blir gjort opp innen 60 dager. Men det er nødvendig at aksjonær er påpasselige med hvilke uttak det foretar seg fra eget selskap. Som en kvalitetssikring for å unngå at uttak ubevisst blir skattepliktig, er det viktig med hyppig bokføring, altså å være ajour med regnskapet.

Har du lån fra selskapet eller mellomregningsforhold, så ta kontakt med oss på Lørenskog Regnskap for mer info!


by Lørenskog Regnskap on January 24th, 2016

Cirka 77 prosent av alle aksjeselskap har færre enn fem ansatte. Det vil si at de aller fleste aksjeselskaper er ganske små, men må forholde seg til samme lovgivning og byråkrati som store selskaper. Regjeringen har nå oppnevnt et utvalg som skal gå gjennom lovgivningen for aksjeselskaper og målet er å skape en enklere hverdag for ledere av små og mellomstore bedrifter. Vi applauderer regjeringens vilje til forenkling, og håper utvalget jobber godt. Vi ser for oss endringer som for eksempel:
  •  Terskelverdien for å velge bort revisjon heves.
  • Krav til oppbevaringstid for regnskapsmateriale ved fusjon, fisjon og avvikling reduseres.
  • Bedre muligheter for bruk av elektroniske løsninger, blant annet om generalforsamlings- og styreprotokoller kan føres og oppbevares elektronisk og at elektronisk kommunikasjon med aksjeeiere er hovedregelen.
  • Tilpasninger for selskaper med én eier hvor denne også utgjør styret.
  • Forenklede saksbehandlingsregler i selskaper der alle aksjeeierne er styremedlemmer.

Ekspertutvalget skal ledes av professor og instituttleder Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI. Øvrige medlemmer er Cecilie Ask (Finanstilsynet), Finn Kinserdal (EY), Eirik Gaard Kristiansen (Norges Handelshøyskole) og Elisabet Ekberg (KPMG).

Utvalget skal gi sine anbefalinger til Næringsdepartementet innen 30. september 2016, og på Lørenskog Regnskap gleder vi oss til å høre hva de kommer fram til og hvilke endringer det faktisk vil føre til!


Skatt (1)